booked.net

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminnego Ośrodka Kultury w Sierakowicach
 
OFERTA PRACY

Gminny Ośrodek Kultury w Sierakowicach poszukuje pracownika.

Do naszego zespołu zapraszamy osobę, która z energią i zaangażowaniem włączy się w organizowanie atrakcji kulturalnych i rozrywkowych dla społeczności naszej gminy.

Do zadań nowego pracownika należeć będzie m.in. organizowanie wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych, prowadzenie lekcji muzealnych i warsztatów rękodzielniczych.

Mile widziane doświadczenie w pracy w instytucji o podobnym profilu.

Forma zatrudnienia – umowa o pracę.

Osoby zainteresowane proszę o składanie CV – koniecznie z dopiskiem: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Do rozmowy zaproszone zostaną osoby, których CV w najwyższym stopniu odpowiada profilowi stanowiska.

Dokumenty rekrutacyjne prosimy składać w siedzibie GOK do 15 stycznia 2019 r.

 


data wytworzenia: 2018-12-28  |  data udostępnienia: 2018-12-28  |  sporządzone przez: Tomasz Kotlenga  |  opublikowane przez: Tomasz Kotlenga

KLAUZULA INFORMACYJNA
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Sierakowicach (Kartuska 27, 83-340 Sierakowice).
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Panem Radosławem Szycko, tel. 692 065 258
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
– dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
– wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

data wytworzenia: 2019-02-01  |  data udostępnienia: 2019-02-01  |  sporządzone przez: Tomasz Kotlenga  |  opublikowane przez: Tomasz Kotlenga

DANE TELEADRESOWE
Gminny Ośrodek Kultury w Sierakowicach
83-340 Sierakowice
ul. Kartuska 27
tel. 58 681-62-14
tel. 58 684-76-02
e-mail: gok@sierakowice.pl
NIP: 589-17-57-835
REGON: 001129552
Rachunek bankowy: 10 8324 0001 0000 0169 2000 0010

data wytworzenia: 2017-10-10  |  data udostępnienia: 2017-10-10  |  sporządzone przez: Tomasz Kotlenga  |  opublikowane przez: Tomasz Kotlenga

STATUT JEDNOSTKI
Poniżej do pobrania uchwała w pliku pdf:
UCHWAŁA NR XXVI/287/16 Z DNIA 22 LISTOPADA 2016 R.
W SPRAWIE: NADANIA STATUTU GMINNEMU OŚRODKOWI KULTURY W SIERAKOWICACH 
Poniżej uchwała w formie obrazów jpg:

data wytworzenia: 2017-10-10  |  data udostępnienia: 2017-10-10  |  sporządzone przez: Tomasz Kotlenga  |  opublikowane przez: Tomasz Kotlenga

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
Poniżej do pobrania regulamin w pliku pdf:
REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W SIERAKOWICACH 
Poniżej regulaminw formie obrazów jpg:

data wytworzenia: 2017-10-10  |  data udostępnienia: 2017-10-10  |  sporządzone przez: Tomasz Kotlenga  |  opublikowane przez: Tomasz Kotlenga

ZARZĄDZENIE 2/2019 - wysokości opłaty za wynajem powierzchni użytkowej na placu Amfiteatru Szerokowidze

ZARZĄDZENIE 2/2019

z dnia 29.04.2019 r.

Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wynajem powierzchni użytkowej
na placu Amfiteatru Szerokowidze

§ 1

Ustala się, iż opłata za wynajem powierzchni użytkowej na placu Amfiteatru Szerokowidze przez:

  1. wesołe miasteczka, lunaparki, cyrki itp. wynosi każdorazowo 300 zł netto do trzech dób, następnie 100 zł za każdą kolejną rozpoczętą dobę zajęcia placu,

  2. stoiska handlowe, usługowe i gastronomiczne podczas imprez plenerowych wynosi 50 zł netto za 1 metr bieżący (front stoiska).

W indywidualnych przypadkach, poza imprezami plenerowymi, ceny wynajmu placu uzależnione są od zapotrzebowania na prąd i wodę oraz okresu wynajmu.

§ 2

Podmiot, któremu wynajmowany jest plac zobowiązany jest do przywrócenia go do stanu pierwotnego.

§ 3

Wynajmy uzgadniać należy z pracownikami Gminnego Ośrodka Kultury,
o możliwości wynajmu decyduje ilość miejsca na placu oraz kolejność.

§ 4

1. Opłatę należy uiścić na konto bankowe Gminnego Ośrodka Kultury nie później niż na 7 dni przed planowanym terminem.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 29 kwietnia 2019 r.


data wytworzenia: 2019-11-06  |  data udostępnienia: 2019-11-06   |  sporządzone przez: Tomasz Kotlenga  |  opublikowane przez: Tomasz Kotlenga

ZARZĄDZENIE NR 2.2017 - ODPŁATNOŚĆ ZA KORZYSTANIE Z MAJĄTKU PLACÓWKI
Poniżej do pobrania zarządzenia w pliku pdf:
ZARZĄDZENIE NR 2.2017 – ODPŁATNOŚĆ ZA KORZYSTANIE Z MAJĄTKU PLACÓWKI
Poniżej zarządzenie w formie obrazu jpg:

data wytworzenia: 2017-10-10  |  data udostępnienia: 2017-10-10  |  sporządzone przez: Tomasz Kotlenga  |  opublikowane przez: Tomasz Kotlenga

ZARZĄDZENIE NR 3/2019 - odpłatność za zajęcia

 ZARZĄDZENIE 3/2019

z dnia 2.09.2019 r.

Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury

w sprawie ustalenia odpłatności za naukę gry na instrumentach
i udział w zajęciach Slavica Dance i Slavica Kids

§1

Ustala odpłatność za prowadzoną naukę gry na instrumentach: w okresie od września
2019 r. do 30 czerwca 2020 r.

  1. Nauka indywidualna – 110,00 zł (słownie: sto dziesięć złotych) miesięcznie od uczestnika.
  2. Nauka grupowa – 55,00 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć złotych) miesięcznie od uczestnika.

§2

Opłatę za wstęp na zajęcia należy uregulować poprzez wpłatę na konto bankowe placówki: Bank Spółdzielczy w Sierakowicach 10 8324 0001 0000 0169 2000 0010, do 10. dnia każdego miesiąca. W tytule przelewu należy wpisać: WSTĘP NA: nazwa instrumentu, imię
i nazwisko uczestnika, miesiąc.

§3

Ustala odpłatność w wysokości 30,00 zł / miesięcznie (słownie: trzydzieści złotych) lub 10 zł za pojedyncze wejście, na zajęcia Slavica Dance i Slavica Kids, w okresie od września 2019 r. do końca maja 2019 r. Opłaty uiszcza się bezpośrednio u Instruktora.

§4 Nieuiszczenie opłaty jest jednoznaczne z wykreśleniem uczestnika z dziennika zajęć.

§5

Z opłat zwolnieni są uczestnicy grający w kapelach Kaszubskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Sierakowice”, Dziecięcego Kaszubskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Tuchlińskie Skrzaty” oraz Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminy Sierakowice oraz Klubu Sygnalistów Myśliwskich.

§6

Traci moc zarządzenie nr 6.2018 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury z dnia 3.09.2018 r.

§7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 2 września 2019 r.

…………………………….


data wytworzenia: 2019-11-06  |  data udostępnienia: 2019-11-06   |  sporządzone przez: Tomasz Kotlenga  |  opublikowane przez: Tomasz Kotlenga

ZARZĄDZENIE NR 6.2016 DO REGULAMINU GOK
Poniżej do pobrania zarządzenia w pliku pdf:

 


ZARZĄDZENIE NR 6.2016 DO REGULAMINU GOK

 

Poniżej zarządzenie w formie obrazu jpg:

 


data wytworzenia: 2017-10-10  |  data udostępnienia: 2017-10-10  |  sporządzone przez: Tomasz Kotlenga  |  opublikowane przez: Tomasz Kotlenga

ZARZĄDZENIE NR 6.2017 - ODPŁATNOŚĆ ZA NAUKĘ GRY NA INSTRUMENTACH
Poniżej do pobrania zarządzenia w pliku pdf:

 


ZARZĄDZENIE NR 6.2017 – ODPŁATNOŚĆ ZA NAUKĘ GRY NA INSTRUMENTACH

 

Poniżej zarządzenie w formie obrazu jpg:

 


data wytworzenia: 2017-10-10  |  data udostępnienia: 2017-10-10  |  sporządzone przez: Tomasz Kotlenga  |  opublikowane przez: Tomasz Kotlenga

83-340 Sierakowice
ul. Kartuska 27

tel. 58 681-62-14
tel. 58 684-76-02

NIP: 589-17-57-835
REGON: 001129552

Rachunek bankowy:
10 8324 0001 0000 0169 2000 0010

Copyright © gok.sierakowice.pl | created by tomice.info