booked.net

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminnego Ośrodka Kultury w Sierakowicach
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Sierakowicach, ul. Kartuska 27, 83-340 Sierakowice

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: gok@sierakowice.pl

3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.

4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest:

– wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na GOK;

– realizacji umów zawartych z kontrahentami GOK;

– w pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.

6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

– dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

– wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.


data wytworzenia: 2020-03-19  |  data udostępnienia: 2020-03-19  |  sporządzone przez: Tomasz Kotlenga  |  opublikowane przez: Tomasz Kotlenga

DANE TELEADRESOWE
Gminny Ośrodek Kultury w Sierakowicach
83-340 Sierakowice
ul. Kartuska 27
tel. 58 681-62-14
tel. 58 684-76-02
e-mail: gok@sierakowice.pl
NIP: 589-17-57-835
REGON: 001129552
Rachunek bankowy: 10 8324 0001 0000 0169 2000 0010

data wytworzenia: 2017-10-10  |  data udostępnienia: 2017-10-10  |  sporządzone przez: Tomasz Kotlenga  |  opublikowane przez: Tomasz Kotlenga

STATUT JEDNOSTKI
Poniżej do pobrania uchwała w pliku pdf:
UCHWAŁA NR XXVI/287/16 Z DNIA 22 LISTOPADA 2016 R.
W SPRAWIE: NADANIA STATUTU GMINNEMU OŚRODKOWI KULTURY W SIERAKOWICACH 
Poniżej uchwała w formie obrazów jpg:

data wytworzenia: 2017-10-10  |  data udostępnienia: 2017-10-10  |  sporządzone przez: Tomasz Kotlenga  |  opublikowane przez: Tomasz Kotlenga

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
Poniżej do pobrania regulamin w pliku pdf:
REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W SIERAKOWICACH 
Poniżej regulaminw formie obrazów jpg:

data wytworzenia: 2017-10-10  |  data udostępnienia: 2017-10-10  |  sporządzone przez: Tomasz Kotlenga  |  opublikowane przez: Tomasz Kotlenga

ZARZĄDZENIE nr 4/2020 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Sierakowicach w związku z COVID-19

Zarządzenie nr 4.2020

Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Sierakowicach

z dnia 23.03.2020 r.

 

§1

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego od dnia 23 marca 2020 (poniedziałek) Gminny Ośrodek Kultury będzie wykonywać zadania w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów.

Rekomendowany jest kontakt telefoniczny: 58 684 62 14, 694 468 874 lub za pośrednictwem e-mail  gok@sierakowice.pl.

Do Gminnego Ośrodka Kultury wpuszczani będą jedynie pracownicy. Zajęcia muzyczne sekcji stałych realizowane będą on-line z wykorzystaniem narzędzi kontaktu na odległość.

§2

Zarządzenie obowiązywać będzie do odwołania.


data wytworzenia: 2020-04-02  |  data udostępnienia: 2020-04-02  |  sporządzone przez: Tomasz Kotlenga  |  opublikowane przez: Tomasz Kotlenga

ZARZĄDZENIE 1/2020 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wynajem powierzchni użytkowej na placu Amfiteatru Szerokowidze

ZARZĄDZENIE 1/2020

z dnia 3.03.2020 r.

Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury
w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wynajem powierzchni użytkowej
na placu Amfiteatru Szerokowidze
§ 1
1. Ustala się, iż opłata za wynajem powierzchni użytkowej na placu Amfiteatru Szerokowidze przez:
a. wesołe miasteczka, lunaparki, cyrki itp. wynosi każdorazowo 300 zł netto do trzech dób, następnie 100 zł za każdą kolejną rozpoczętą dobę zajęcia placu,
b. stoiska handlowe, usługowe, gastronomiczne itp., podczas imprez plenerowych wynosi 50 zł brutto za 1 metr bieżący (front stoiska).
2. W indywidualnych przypadkach i poza imprezami plenerowymi, ceny wynajmu placu uzależnione są od zapotrzebowania na prąd i wodę oraz okresu wynajmu i każdorazowo ustalane są przez wynajmującego.
3. Z opłat zwalnia się Koła Gospodyń Wiejskich oraz twórców ludowych z terenu gminy Sierakowice.
§ 2
Podmiot, któremu wynajmowany jest plac zobowiązany jest do przywrócenia go do stanu pierwotnego.
§ 3
1. Stoiska, o których mowa w § 1, ust. 1, pkt. b, należy zgłaszać poprzez formularz dostępny na stronie www.gok.sierakowice.pl
2. Formularze należy przesyłać drogą elektroniczną na adres: gok@sierakowice.pl, nie później niż na miesiąc przed terminem wydarzenia.
3. Po upływie terminu nadsyłania zgłoszeń, organizator rozpatrzy formularze i niezwłocznie poinformuje wystawcę o przyznanym miejscu placowym.
4. Organizator zastrzega sobie prawo wyboru stoisk, zgodnych z charakterem imprezy.
§ 4
Warunkiem wystawienia stoiska jest uiszczenie opłaty na konto bankowe Gminnego Ośrodka Kultury nie później, niż na 7 dni przed planowanym terminem imprezy.
§ 5
Opłata placowa nie jest pobierana podczas Jarmarku Wielkanocnego oraz Jarmarku Bożonarodzeniowego.
§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 3 marca 2020 r. Jednocześnie zarządzenie nr 2/2019 z 29.04.2019 r. traci ważność.

 

DO POBRANIA

 


data wytworzenia: 2020-03-04  |  data udostępnienia: 2020-03-04  |  sporządzone przez: Tomasz Kotlenga  |  opublikowane przez: Tomasz Kotlenga

ZARZĄDZENIE NR 2.2017 - ODPŁATNOŚĆ ZA KORZYSTANIE Z MAJĄTKU PLACÓWKI
Poniżej do pobrania zarządzenia w pliku pdf:
ZARZĄDZENIE NR 2.2017 – ODPŁATNOŚĆ ZA KORZYSTANIE Z MAJĄTKU PLACÓWKI
Poniżej zarządzenie w formie obrazu jpg:

data wytworzenia: 2017-10-10  |  data udostępnienia: 2017-10-10  |  sporządzone przez: Tomasz Kotlenga  |  opublikowane przez: Tomasz Kotlenga

ZARZĄDZENIE NR 3/2019 - odpłatność za zajęcia

 ZARZĄDZENIE 3/2019

z dnia 2.09.2019 r.

Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury

w sprawie ustalenia odpłatności za naukę gry na instrumentach
i udział w zajęciach Slavica Dance i Slavica Kids

§1

Ustala odpłatność za prowadzoną naukę gry na instrumentach: w okresie od września
2019 r. do 30 czerwca 2020 r.

  1. Nauka indywidualna – 110,00 zł (słownie: sto dziesięć złotych) miesięcznie od uczestnika.
  2. Nauka grupowa – 55,00 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć złotych) miesięcznie od uczestnika.

§2

Opłatę za wstęp na zajęcia należy uregulować poprzez wpłatę na konto bankowe placówki: Bank Spółdzielczy w Sierakowicach 10 8324 0001 0000 0169 2000 0010, do 10. dnia każdego miesiąca. W tytule przelewu należy wpisać: WSTĘP NA: nazwa instrumentu, imię
i nazwisko uczestnika, miesiąc.

§3

Ustala odpłatność w wysokości 30,00 zł / miesięcznie (słownie: trzydzieści złotych) lub 10 zł za pojedyncze wejście, na zajęcia Slavica Dance i Slavica Kids, w okresie od września 2019 r. do końca maja 2019 r. Opłaty uiszcza się bezpośrednio u Instruktora.

§4 Nieuiszczenie opłaty jest jednoznaczne z wykreśleniem uczestnika z dziennika zajęć.

§5

Z opłat zwolnieni są uczestnicy grający w kapelach Kaszubskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Sierakowice”, Dziecięcego Kaszubskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Tuchlińskie Skrzaty” oraz Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminy Sierakowice oraz Klubu Sygnalistów Myśliwskich.

§6

Traci moc zarządzenie nr 6.2018 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury z dnia 3.09.2018 r.

§7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 2 września 2019 r.

…………………………….


data wytworzenia: 2019-11-06  |  data udostępnienia: 2019-11-06   |  sporządzone przez: Tomasz Kotlenga  |  opublikowane przez: Tomasz Kotlenga

ZARZĄDZENIE NR 6.2016 DO REGULAMINU GOK
Poniżej do pobrania zarządzenia w pliku pdf:

 


ZARZĄDZENIE NR 6.2016 DO REGULAMINU GOK

 

Poniżej zarządzenie w formie obrazu jpg:

 


data wytworzenia: 2017-10-10  |  data udostępnienia: 2017-10-10  |  sporządzone przez: Tomasz Kotlenga  |  opublikowane przez: Tomasz Kotlenga

ZARZĄDZENIE NR 6.2017 - ODPŁATNOŚĆ ZA NAUKĘ GRY NA INSTRUMENTACH
Poniżej do pobrania zarządzenia w pliku pdf:

 


ZARZĄDZENIE NR 6.2017 – ODPŁATNOŚĆ ZA NAUKĘ GRY NA INSTRUMENTACH

 

Poniżej zarządzenie w formie obrazu jpg:

 


data wytworzenia: 2017-10-10  |  data udostępnienia: 2017-10-10  |  sporządzone przez: Tomasz Kotlenga  |  opublikowane przez: Tomasz Kotlenga

83-340 Sierakowice
ul. Kartuska 27

tel. 58 681-62-14
tel. 694-468-877

NIP: 589-17-57-835
REGON: 001129552

Rachunek bankowy:
10 8324 0001 0000 0169 2000 0010

Copyright © gok.sierakowice.pl | created by tomice.info