booked.net

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminnego Ośrodka Kultury w Sierakowicach
RODO

Inspektorem ochrony danych osobowych jest Pan Piotr Armatowski.

Kontakt: gok@sierakowice.pl


data wytworzenia: 2021-01-21  |  data udostępnienia: 2021-01-21  |  sporządzone przez: Tomasz Kotlenga  |  opublikowane przez: Tomasz Kotlenga

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH W ZWIĄZKU Z PUBLIKACJĄ WIZERUNKU

Wykonując dyspozycje art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE 2016: L.119/1), dalej zwane RODO, informuję, iż:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: Gminny Ośrodek Kultury, ul. Kartuska 27, 83-340 Sierakowice, tel. 58 684 76 02.
2. W każdej sprawie związanej z przetwarzanymi danymi możne się Pani/Pan kontaktować również z wyznaczonym przez jednostkę Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: gok@sierakowice.pl lub listownie: Gminny Ośrodek Kultury, ul. Kartuska 27, 83-340 Sierakowice.
3. Przedmiotem przetwarzania będzie Twój wizerunek zarejestrowany podczas uczestnictwa w spotkaniach, zajęciach i uroczystościach. Wizerunek przetwarzany (publikowany) będzie na terenie GOK, a także na stronach prowadzonych przez jednostkę (https://www.gok.sierakowice.pl/) w tym serwisach społecznościowych oraz innych formach dokumentowania pracy GOK (np. plakaty, foldery, kalendarze, kroniki, wystawy).
4. Twoje dane będą przetwarzane w celach związanych z rozpowszechnianiem informacji o działalności statutowej jednostki. W szczególności będą to cele związane z prowadzeniem działalności edukacyjnej oraz popularyzacją czytelnictwa wśród mieszkańców gminy Sierakowice.
5. Podstawą prawną przetwarzania (publikacji) Twojego wizerunku jest art. 81 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w związku z przepisami:

 • art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – na podstawie zgody,
 • art. 6 ust. 1 lit. e) RODO – na podstawie zadań wykonywanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej jednostce,
 • art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – na podstawie prawnie uzasadnionych interesów jednostki.
  6. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane lub do czasu odwołania zgody, jeśli przetwarzanie odbywało się na Twojej zgodzie.
  7. Odbiorcami Twoich danych mogą być podmioty, którym przekazano dane osobowe – z wyjątkiem organów publicznych, które mogą otrzymać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania administracyjnego. Odbiorcami mogą być podmioty wspierające GOK w realizowaniu statutowych zadań, w szczególności w zakresie obsługi informatycznej.
  8. Twoje dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  9. Zgodnie z RODO przysługuje Tobie:
 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO);
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych (art. 16 RODO);
 • prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej (art. 17 RODO);
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO);
 • prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO);
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych na podstawie przesłanki określonej w art. 6 ust. 1 lit. e-f RODO (art. 21 RODO);
 •  prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa);
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, w sytuacji gdy dane, które przetwarzamy, pozyskaliśmy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie może jednak wpływać na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  10. Gromadzone dane nie będą wykorzystywane

data wytworzenia: 2021-01-21  |  data udostępnienia: 2021-01-21  |  sporządzone przez: Tomasz Kotlenga  |  opublikowane przez: Tomasz Kotlenga

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH W ZWIĄZKU Z UCZESTNICTWEM W KONKURSIE/PRZEGLĄDZIE

Wykonując dyspozycje art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE 2016: L.119/1), dalej zwane RODO, informuję, iż:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: Gminny Ośrodek Kultury, ul. Kartuska 27, 83-340 Sierakowice, tel. 58 684 76 02.
2. W każdej sprawie związanej z przetwarzanymi danymi możne się Pani/Pan kontaktować również z wyznaczonym przez jednostkę Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: gok@sierakowice.pl lub listownie: Gminny Ośrodek Kultury, ul. Kartuska 27, 83-340 Sierakowice.
3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w związku z uczestnictwem w konkursie/przeglądzie na podstawie zgody osoby zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
4. Okres przechowywania gromadzonych danych na podstawie wyrażonej zgody przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu lub do czasu odwołania zgody.
5. Odbiorcami Pana/Pani danych mogą być podmioty, którym przekazano dane osobowe – z wyjątkiem organów publicznych, które mogą otrzymać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania administracyjnego w szczególności podmioty wspierające jednostkę w realizowaniu statutowych zadań, w szczególności w zakresie obsługi informatycznej, prawnej, księgowej, ochrony osób i mienia lub ochrony danych.
6. Pana/Pani dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
7. Zgodnie z RODO przysługuje Panu/Pani:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO);
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych (art. 16 RODO);
 • prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej (art. 17 RODO);
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO);
 • prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO);
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych na podstawie przesłanki określonej w art. 6 ust. 1 lit. e-f RODO (art. 21 RODO);
 • prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa);
  8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie spowoduje brak możliwości udziału w konkursie/przeglądzie.
  9. Gromadzone dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

data wytworzenia: 2021-01-21  |  data udostępnienia: 2021-01-21  |  sporządzone przez: Tomasz Kotlenga  |  opublikowane przez: Tomasz Kotlenga

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH W ZWIĄZKU Z OBSŁUGĄ KORESPONDENCJI

Wykonując dyspozycje art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE 2016: L.119/1), dalej zwane RODO, informuję, iż:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: Gminny Ośrodek Kultury, ul. Kartuska 27, 83-340 Sierakowice, tel. 58 684 76 02.
2. W każdej sprawie związanej z przetwarzanymi danymi możne się Pani/Pan kontaktować również z wyznaczonym przez jednostkę Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: gok@sierakowice.pl lub listownie: Gminny Ośrodek Kultury, ul. Kartuska 27, 83-340 Sierakowice.
3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji przychodzącej i wychodzącej, realizacji złożonego wniosku, udzielenia odpowiedzi na złożone pismo.
4. Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda) lub art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w związku z rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. 2011 nr 14 poz. 67).
5. Poszczególne okresy przechowywania gromadzonych danych interesantów wynikają z przepisów prawa, instrukcji archiwizacyjnej na podstawie Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
6. Odbiorcami Pana/Pani danych mogą być podmioty, którym przekazano dane osobowe – z wyjątkiem organów publicznych, które mogą otrzymać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania administracyjnego. Odbiorcami mogą być podmioty wspierające jednostkę w realizowaniu statutowych zadań, w szczególności w zakresie obsługi informatycznej, prawnej, księgowej, ochrony osób i mienia lub ochrony danych.
7. Pana/Pani dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
8. Zgodnie z RODO przysługuje Panu/Pani:
▪ prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO);
▪ prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych (art. 16 RODO);
▪ prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej (art. 17 RODO);
▪ prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO);
▪ prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO);
▪ prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych na podstawie przesłanki określonej w art. 6 ust. 1 lit. e-f RODO (art. 21 RODO);
▪ prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa);
▪ prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, w sytuacji gdy dane, które przetwarzamy pozyskaliśmy na podstawie Pana/Pani zgody. Cofnięcie zgody nie może jednak wpływać na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie spowoduje brak możliwości realizacji sprawy.
10. Gromadzone dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.


data wytworzenia: 2021-01-21  |  data udostępnienia: 2021-01-21  |  sporządzone przez: Tomasz Kotlenga  |  opublikowane przez: Tomasz Kotlenga

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH W ZWIĄZKU Z ROZRACHUNKAMI Z KONTRAHENTEM

Wykonując dyspozycje art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE 2016: L.119/1), dalej zwane RODO, informuję, iż:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: Gminny Ośrodek Kultury, ul. Kartuska 27, 83-340 Sierakowice, tel. 58 684 76 02.
2. W każdej sprawie związanej z przetwarzanymi danymi możne się Pani/Pan kontaktować również z wyznaczonym przez jednostkę Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: gok@sierakowice.pl lub listownie: Gminny Ośrodek Kultury, ul. Kartuska 27, 83-340 Sierakowice.
3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu nawiązania i wykonywania umowy.
4. Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO lub art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w szczególności w związku z Ustawą z dnia 29 września 1994 o rachunkowości, Ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 1 października 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków i Ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
5. Poszczególne okresy przechowywania gromadzonych danych kontrahentów wynikają z przepisów prawa, instrukcji archiwizacyjnej na podstawie Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
6. Odbiorcami Pana/Pani danych mogą być podmioty, którym przekazano dane osobowe – z wyjątkiem organów publicznych, które mogą otrzymać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania administracyjnego w szczególności podmioty wspierające jednostkę w realizowaniu statutowych zadań, w szczególności w zakresie obsługi informatycznej, prawnej, księgowej, ochrony osób i mienia lub ochrony danych.
7. Pana/Pani dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
8. Zgodnie z RODO przysługuje Panu/Pani:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO);
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych (art. 16 RODO);
 • prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej (art. 17 RODO);
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO);
 • prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO);
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych na podstawie przesłanki określonej w art. 6 ust. 1 lit. e-f RODO (art. 21 RODO);
 • prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa);
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie spowoduje brak możliwości realizacji sprawy.
  10. Gromadzone dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

data wytworzenia: 2021-01-21  |  data udostępnienia: 2021-01-21  |  sporządzone przez: Tomasz Kotlenga  |  opublikowane przez: Tomasz Kotlenga

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH WOBEC KANDYDATA DO PRACY

Wykonując dyspozycje art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE 2016: L.119/1), dalej zwane RODO, informuję, iż:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: Gminny Ośrodek Kultury, ul. Kartuska 27, 83-340 Sierakowice, tel. 58 684 76 02.
2. W każdej sprawie związanej z przetwarzanymi danymi możne się Pani/Pan kontaktować również z wyznaczonym przez jednostkę Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: gok@sierakowice.pl lub listownie: Gminny Ośrodek Kultury, ul. Kartuska 27, 83-340 Sierakowice.
3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji i zatrudnienia, ich podanie jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa, w szczególności z Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy. Podanie danych w szerszym zakresie niż określonym ww. przepisami ma charakter dobrowolny a ich podanie skutkuje uprawnieniem do ich przetwarzania na podstawie zgody.
4. Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych jest:
▪ art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której są Państwo stroną, lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy.
▪ art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – na podstawie zgody;
▪ art. 9 ust. 2 list a) RODO – na podstawie zgody;
▪ przepisy Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy oraz przepisy właściwych aktów wykonawczych.
5. Pana/Pani dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy dwa lata.
6. Pana/Pani dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym Administrator powierzył dane w celu prawidłowego wykonania swoich obowiązków w celu i zakresie niezbędnym do tych czynności.
7. Pana/Pani dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
8. Zgodnie z RODO przysługuje Panu/Pani:
▪ prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO);
▪ prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych (art. 16 RODO);
▪ prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej (art. 17 RODO);
▪ prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO);
▪ prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO);
▪ prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych na podstawie przesłanki określonej w art. 6 ust. 1 lit. e-f RODO (art. 21 RODO);
▪ prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa);
▪ prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, w sytuacji gdy dane, które przetwarzamy pozyskaliśmy na podstawie Pana/Pani zgody. Cofnięcie zgody nie może jednak wpływać na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
9. Podanie danych związanych z zatrudnieniem jest obowiązkowe a ich zakres wynika z przepisów prawa, w szczególności z Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy. Brak ich podania skutkuje brakiem możliwości nawiązania stosunku pracy, w pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.
10. Gromadzone dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.


data wytworzenia: 2021-01-21  |  data udostępnienia: 2021-01-21  |  sporządzone przez: Tomasz Kotlenga  |  opublikowane przez: Tomasz Kotlenga

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH DLA OSOBY ZATRUDNIONEJ

Drogi Pracowniku, Administrator danych pragnie zapewnić skuteczną ochronę Twoich danych osobowych. Zależy nam, żeby Twoje dane osobowe były bezpieczne i nie dostały się w niepowołane ręce. Dodatkowo, chcemy Cię przejrzyście informować o wykorzystywaniu Twoich danych i przysługujących Ci prawach. Dążąc do wskazanego wyżej celu, przekazujemy informacje o wykorzystywaniu Twoich danych osobowych w związku z zawartym stosunkiem pracy.
Wykonując dyspozycje art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE 2016: L.119/1), dalej zwane RODO, informuję, iż:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: Gminny Ośrodek Kultury, ul. Kartuska 27, 83-340 Sierakowice, tel. 58 684 76 02.
2. W każdej sprawie związanej z przetwarzanymi danymi możne się Pan/Pani kontaktować również z wyznaczonym przez jednostkę Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: gok@sierakowice.pl lub listownie: Gminny Ośrodek Kultury, ul. Kartuska 27, 83-340 Sierakowice.

3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w celu:

▪ zawarcia i wykonywania umowy o pracę lub umowy zlecenia, w tym w związku z obowiązkiem spełnienia przez Administratora danych obowiązków związanych z zatrudnieniem (m.in. obowiązków związanych z zabezpieczeniem społecznym i obowiązków podatkowych);

▪ wykonywania przez Administratora danych czynności z zakresu prawa pracy i innych przepisów szczegółowych, w tym związanych z naliczaniem i wypłatą wynagrodzeń, przyznawaniem świadczeń socjalnych, realizacją świadczeń związanych z opieką medyczną, podnoszeniem kwalifikacji zawodowych oraz w ramach komunikacji z pracownikami i współpracownikami placówki;

▪ prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora danych powiązanego z realizacją powyższych celów dotyczących zatrudnienia, nie wynikających jednak wprost z umowy o pracę ani z przepisów prawa; ▪ innym niż wymienione powyżej, na które została wyrażona przez Pana/Panią zgoda.

4. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu pracy lub innych aktów prawnych, z których wynika konieczność wypełnienia przez Administratora danych obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit c) oraz art. 9 ust. 2 lit. b) i lit. h) RODO), na podstawie zgody wyrażonej w zakresie dobrowolnie podanych przez Pana/Panią danych w trakcie zatrudnienia (art. 6 ust. 1 lit a) RODO) oraz na podstawie prawnie uzasadnionego interesu placówki (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy. Po tym okresie będą przechowywane przez okres dochodzenia praw lub roszczeń z nimi związanych czy też wykazania zgodności przyznanego świadczenia z przepisami w przypadku kontroli organów państwowych (np. Urząd Skarbowy). Następnie przez okres wymagany na podstawie obowiązujących przepisów dla wykonywania obowiązków archiwizacyjnych, w zależności od tego, która z tych dat nastąpi później. Po upływie okresu przechowywania dane będą usuwane lub anonimizowane.
6. Odbiorcami Pana/Pani danych mogą być podmioty, którym przekazano dane osobowe – z wyjątkiem organów publicznych, które mogą otrzymać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania administracyjnego. Odbiorcą Pana/Pani danych mogą być inne podmioty wspierające jednostkę w realizowaniu statutowych zadań, w szczególności w zakresie obsługi informatycznej, prawnej, księgowej, ochrony osób i mienia lub ochrony danych.
7. Pana/Pani dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
8. Zgodnie z RODO przysługuje Panu/Pani:
▪ prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO);
▪ prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych (art. 16 RODO);
▪ prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej (art. 17 RODO);
▪ prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO);
▪ prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO);
▪ prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych na podstawie przesłanki określonej w art. 6 ust. 1 lit. e-f RODO (art. 21 RODO);
▪ prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa);
▪ prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, w sytuacji gdy dane, które przetwarzamy pozyskaliśmy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie może jednak wpływać na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
9. Podanie danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO jest konieczne dla celów związanych z nawiązaniem i pozostaniem w stosunku pracy, odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości zawarcia i utrzymania stosunku pracy. Podanie danych w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
10. Gromadzone dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.


data wytworzenia: 2021-01-21  |  data udostępnienia: 2021-01-21  |  sporządzone przez: Tomasz Kotlenga  |  opublikowane przez: Tomasz Kotlenga

DANE TELEADRESOWE
Gminny Ośrodek Kultury w Sierakowicach
83-340 Sierakowice
ul. Kartuska 27
tel. 58 681-62-14
tel. 58 684-76-02
e-mail: gok@sierakowice.pl
NIP: 589-17-57-835
REGON: 001129552
Rachunek bankowy: 10 8324 0001 0000 0169 2000 0010

data wytworzenia: 2017-10-10  |  data udostępnienia: 2017-10-10  |  sporządzone przez: Tomasz Kotlenga  |  opublikowane przez: Tomasz Kotlenga

STATUT JEDNOSTKI
Poniżej do pobrania uchwała w pliku pdf:
UCHWAŁA NR XXVI/287/16 Z DNIA 22 LISTOPADA 2016 R.
W SPRAWIE: NADANIA STATUTU GMINNEMU OŚRODKOWI KULTURY W SIERAKOWICACH 
Poniżej uchwała w formie obrazów jpg:

data wytworzenia: 2017-10-10  |  data udostępnienia: 2017-10-10  |  sporządzone przez: Tomasz Kotlenga  |  opublikowane przez: Tomasz Kotlenga

Regulamin Imprez Kulturalnych GOK2023
Poniżej do pobrania regulamin w pliku pdf:

Regulamin Imprez Kulturalnych GOK2023
 
Poniżej regulamin w formie obrazów jpg:

data wytworzenia: 2017-10-10  |  data udostępnienia: 2017-10-10  |  sporządzone przez: Tomasz Kotlenga  |  opublikowane przez: Tomasz Kotlenga

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
Poniżej do pobrania regulamin w pliku pdf:
REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W SIERAKOWICACH 
Poniżej regulaminw formie obrazów jpg:

data wytworzenia: 2017-10-10  |  data udostępnienia: 2017-10-10  |  sporządzone przez: Tomasz Kotlenga  |  opublikowane przez: Tomasz Kotlenga

ZARZĄDZENIE nr 4/2021 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Sierakowicach

ZARZĄDZENIE Nr 4.2021
Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Sierakowicach
z dnia 29.11.2021 r.
w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające w dniu
ustawowo wolnym od pracy.

Na podstawie art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy (Dz .U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm .) zarządzam co następuje:

§1

Ustalam dzień 24 grudnia 2021 roku dniem wolnym od pracy w Gminnym Ośrodku Kultury w
Sierakowicach w zamian za święto przypadające w dniu ustawowo wolnym od pracy w sobotę 25
grudnia 2021 roku,.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .


data wytworzenia: 2021-12-23  |  data udostępnienia: 2021-12-23  |  sporządzone przez: Tomasz Kotlenga  |  opublikowane przez: Tomasz Kotlenga

ZARZĄDZENIE nr 4/2020 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Sierakowicach w związku z COVID-19

Zarządzenie nr 4.2020

Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Sierakowicach

z dnia 23.03.2020 r.

 

§1

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego od dnia 23 marca 2020 (poniedziałek) Gminny Ośrodek Kultury będzie wykonywać zadania w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów.

Rekomendowany jest kontakt telefoniczny: 58 684 62 14, 694 468 874 lub za pośrednictwem e-mail  gok@sierakowice.pl.

Do Gminnego Ośrodka Kultury wpuszczani będą jedynie pracownicy. Zajęcia muzyczne sekcji stałych realizowane będą on-line z wykorzystaniem narzędzi kontaktu na odległość.

§2

Zarządzenie obowiązywać będzie do odwołania.


data wytworzenia: 2020-04-02  |  data udostępnienia: 2020-04-02  |  sporządzone przez: Tomasz Kotlenga  |  opublikowane przez: Tomasz Kotlenga

ZARZĄDZENIE 1/2020 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wynajem powierzchni użytkowej na placu Amfiteatru Szerokowidze

ZARZĄDZENIE 1/2020

z dnia 3.03.2020 r.

Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury
w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wynajem powierzchni użytkowej
na placu Amfiteatru Szerokowidze
§ 1
1. Ustala się, iż opłata za wynajem powierzchni użytkowej na placu Amfiteatru Szerokowidze przez:
a. wesołe miasteczka, lunaparki, cyrki itp. wynosi każdorazowo 300 zł netto do trzech dób, następnie 100 zł za każdą kolejną rozpoczętą dobę zajęcia placu,
b. stoiska handlowe, usługowe, gastronomiczne itp., podczas imprez plenerowych wynosi 50 zł brutto za 1 metr bieżący (front stoiska).
2. W indywidualnych przypadkach i poza imprezami plenerowymi, ceny wynajmu placu uzależnione są od zapotrzebowania na prąd i wodę oraz okresu wynajmu i każdorazowo ustalane są przez wynajmującego.
3. Z opłat zwalnia się Koła Gospodyń Wiejskich oraz twórców ludowych z terenu gminy Sierakowice.
§ 2
Podmiot, któremu wynajmowany jest plac zobowiązany jest do przywrócenia go do stanu pierwotnego.
§ 3
1. Stoiska, o których mowa w § 1, ust. 1, pkt. b, należy zgłaszać poprzez formularz dostępny na stronie www.gok.sierakowice.pl
2. Formularze należy przesyłać drogą elektroniczną na adres: gok@sierakowice.pl, nie później niż na miesiąc przed terminem wydarzenia.
3. Po upływie terminu nadsyłania zgłoszeń, organizator rozpatrzy formularze i niezwłocznie poinformuje wystawcę o przyznanym miejscu placowym.
4. Organizator zastrzega sobie prawo wyboru stoisk, zgodnych z charakterem imprezy.
§ 4
Warunkiem wystawienia stoiska jest uiszczenie opłaty na konto bankowe Gminnego Ośrodka Kultury nie później, niż na 7 dni przed planowanym terminem imprezy.
§ 5
Opłata placowa nie jest pobierana podczas Jarmarku Wielkanocnego oraz Jarmarku Bożonarodzeniowego.
§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 3 marca 2020 r. Jednocześnie zarządzenie nr 2/2019 z 29.04.2019 r. traci ważność.

 

DO POBRANIA

 


data wytworzenia: 2020-03-04  |  data udostępnienia: 2020-03-04  |  sporządzone przez: Tomasz Kotlenga  |  opublikowane przez: Tomasz Kotlenga

ZARZĄDZENIE NR 2.2017 - ODPŁATNOŚĆ ZA KORZYSTANIE Z MAJĄTKU PLACÓWKI
Poniżej do pobrania zarządzenia w pliku pdf:
ZARZĄDZENIE NR 2.2017 – ODPŁATNOŚĆ ZA KORZYSTANIE Z MAJĄTKU PLACÓWKI
Poniżej zarządzenie w formie obrazu jpg:

data wytworzenia: 2017-10-10  |  data udostępnienia: 2017-10-10  |  sporządzone przez: Tomasz Kotlenga  |  opublikowane przez: Tomasz Kotlenga

ZARZĄDZENIE NR 3/2019 - odpłatność za zajęcia

 ZARZĄDZENIE 3/2019

z dnia 2.09.2019 r.

Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury

w sprawie ustalenia odpłatności za naukę gry na instrumentach
i udział w zajęciach Slavica Dance i Slavica Kids

§1

Ustala odpłatność za prowadzoną naukę gry na instrumentach: w okresie od września
2019 r. do 30 czerwca 2020 r.

 1. Nauka indywidualna – 110,00 zł (słownie: sto dziesięć złotych) miesięcznie od uczestnika.
 2. Nauka grupowa – 55,00 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć złotych) miesięcznie od uczestnika.

§2

Opłatę za wstęp na zajęcia należy uregulować poprzez wpłatę na konto bankowe placówki: Bank Spółdzielczy w Sierakowicach 10 8324 0001 0000 0169 2000 0010, do 10. dnia każdego miesiąca. W tytule przelewu należy wpisać: WSTĘP NA: nazwa instrumentu, imię
i nazwisko uczestnika, miesiąc.

§3

Ustala odpłatność w wysokości 30,00 zł / miesięcznie (słownie: trzydzieści złotych) lub 10 zł za pojedyncze wejście, na zajęcia Slavica Dance i Slavica Kids, w okresie od września 2019 r. do końca maja 2019 r. Opłaty uiszcza się bezpośrednio u Instruktora.

§4 Nieuiszczenie opłaty jest jednoznaczne z wykreśleniem uczestnika z dziennika zajęć.

§5

Z opłat zwolnieni są uczestnicy grający w kapelach Kaszubskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Sierakowice”, Dziecięcego Kaszubskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Tuchlińskie Skrzaty” oraz Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminy Sierakowice oraz Klubu Sygnalistów Myśliwskich.

§6

Traci moc zarządzenie nr 6.2018 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury z dnia 3.09.2018 r.

§7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 2 września 2019 r.

…………………………….


data wytworzenia: 2019-11-06  |  data udostępnienia: 2019-11-06   |  sporządzone przez: Tomasz Kotlenga  |  opublikowane przez: Tomasz Kotlenga

ZARZĄDZENIE NR 6.2016 DO REGULAMINU GOK
Poniżej do pobrania zarządzenia w pliku pdf:

 


ZARZĄDZENIE NR 6.2016 DO REGULAMINU GOK

 

Poniżej zarządzenie w formie obrazu jpg:

 


data wytworzenia: 2017-10-10  |  data udostępnienia: 2017-10-10  |  sporządzone przez: Tomasz Kotlenga  |  opublikowane przez: Tomasz Kotlenga

ZARZĄDZENIE NR 6.2017 - ODPŁATNOŚĆ ZA NAUKĘ GRY NA INSTRUMENTACH
Poniżej do pobrania zarządzenia w pliku pdf:

 


ZARZĄDZENIE NR 6.2017 – ODPŁATNOŚĆ ZA NAUKĘ GRY NA INSTRUMENTACH

 

Poniżej zarządzenie w formie obrazu jpg:

 


data wytworzenia: 2017-10-10  |  data udostępnienia: 2017-10-10  |  sporządzone przez: Tomasz Kotlenga  |  opublikowane przez: Tomasz Kotlenga

83-340 Sierakowice
ul. Kartuska 27

tel. 58 681-62-14
tel. 694-468-877

NIP: 589-17-57-835
REGON: 001129552

Rachunek bankowy:
10 8324 0001 0000 0169 2000 0010

Copyright © gok.sierakowice.pl | created by tomice.info