booked.net

Deklaracja dostępności

Wstęp

Gminny Ośrodek Kultury w Sierakowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej gok.sierakowice.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2017.04.01.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2017.04.01.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej.

  • część plików PDF nie jest dostępna cyfrowo (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury lub są skanami dokumentów),
  • część opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, nie są onej jednak wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,
  • dostępne są linki, których tytuł jest taki sam jak treść linku,
  • występuje w pełni wyjustowany tekst,
  • filmy nie posiadają napisów dla osób niedosłyszących i niesłyszących.

Oświadczenie sporządzono dnia 2021.03.30.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Judyta Kroskowska, gok@sierakowice.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 694 468 874. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku:

Do budynku prowadzą utwardzone dojścia.
Budynek posiada trzy wejścia, jedno od frontu (ul. Kartuska) oraz dwa od strony parkingu.
Pochylnia dla osób z ograniczeniami ruchowymi znajduje się przy wejściu od strony parkingu.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:

Wewnątrz budynku brak progów utrudniających przemieszczanie się.
W budynku znajduje się elektryczne krzesło schodowe, umożliwiające dostanie się na piętro osobom z trudnościami w przemieszczaniu się.
Toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową znajduje się na piętrze.

Opis dostosowań:

W budynku znajduje się informacja na temat rozkładu pomieszczeń w wersji wizualnej, brak wersji głosowej i dotykowej.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabowidzących.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:

Nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym:

Istnieje możliwość wejścia do budynku z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza migowego na miejscu lub online:

Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

83-340 Sierakowice
ul. Kartuska 27

tel. 58 681-62-14
tel. 694-468-877

NIP: 589-17-57-835
REGON: 001129552

Rachunek bankowy:
10 8324 0001 0000 0169 2000 0010

Copyright © gok.sierakowice.pl | created by tomice.info